งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022