04-11-2022

Business Matching ศูนย์กลางการจับคู่เจรจาธุรกิจด้านเกษตรครบวงจร

ศูนย์กลางการจับคู่เจรจาธุรกิจด้านเกษตรครบวงจร

แผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขาย(กิจกรรม Matching Porgram/กิจกรรม Trade Mission การนำกลุ่มเป้าหมาย Trade Vistitor จากภูมิภาคอื่นหรือต่างประเทศเข้างาน

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ Business Matching

1. กิจกรรม เตรียมความพร้อม

2. กิจกรรม Networking & Pre-tour

3. กิจกรรม Farm Tour

4. กิจกรรม Business Matching