27-07-2022

รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ เช่น ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประกวดจัดสวนถาด การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นต้น พร้อมชิงเงินรางวัล และรับประกาศนียบัตร หากท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลย … 

 

 

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

 

 

กำหนดการกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา วันที่รับสมัคร สถานที่ จำนวนผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ประกวดวาดภาพระบายสี 2 ธันวาคม 2565
08.00-16.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. ห้องประชุมภายในอาคารนวัตกรรมฯ

34

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
2 ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ 1 ธันวาคม 2565
08.00-15.00 น.
บริเวณ โซนกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

42

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน 
3 ประกวดการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) 2 ธันวาคม 2565
09.00-12.00 น.
บริเวณ โซนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ภายในอาคาร

36

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน
4 การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 2 ธันวาคม 2565
12.00-16.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม ภายในอาคารนวัตกรรมฯ

62

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 1 ธันวาคม 2565
08.00-12.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. เวทีกลาง

16

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
6 การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ 3 ธันวาคม 2565
10.00-15.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม ภายในอาคารนวัตกรรมฯ

1

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 944641-2, 053 – 944644 โทรสาร 053 – 944666 (ในวันเวลาราชการ)