ศูนย์กลางการจับคู่เจรจาธุรกิจด้านเกษตรครบวงจร แผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขาย(กิจกรรม Matching Porgram/กิจกรรม Trade Mission การนำกลุ่มเป้าหมาย Trade Vistitor จากภูมิภาคอื่นหรือต่างประเทศเข้างาน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ Business Matching 1. กิจกรรม เตรียมความพร้อม 2. กิจกรรม Networking & Pre-tour 3. กิจกรรม Farm Tour 4. กิจกรรม Business Matching