คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดแถลงข่าว Kick off การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวแนะนำรูปแบบและการเตรียมงาน งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน: Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวสนับสนุนการจัดงาน...