CONTACT THE EVENT

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ฝ่ายประสานหน่วยงานเจ้าภาพร่วม และจัดหารายได้

0-5394-4009 ต่อ 116,117 / 08-9951-4442

ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร

0-5394-4009 ต่อ 117 / 08-1965-5669 / 08-4617-3582

ฝ่ายประชุมและเสวนาวิชาการ

0-5394-4091 ต่อ 11,20

ฝ่ายนิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวง และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0-5394-4641 / 09-0619-9445 / 08-1352-5017

ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระ และเครือข่ายเกษตร

0-5394-4624 / 09-7962-9887

ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08-0990-4475 / 06-3536-5651

ฝ่ายอบรมวิชาชีพระยะสั้น

0-5394-4088 / 09-9329-1595 / 08-3861-1836

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

0-5394-4644 / 09-4635-1992

ฝ่ายประกวดพืช

0-5394-4040 ต่อ 110 / 08-0549-9591

ฝ่ายประกวดสัตว์

0-5394-4069-73 ต่อ 131 / 08-8272-0528

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

0-5394-4001 / 09-4619-9315

ฝ่ายเลขานุการ

0-5394-4009 ต่อ 102,103,111 / 08-6911-1044