Overview Map

รายละเอียดผังการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

แสดงสินค้านวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตร
 1. แปลงดอกไม้
 2. นิทรรศการกาแฟ
 3. เวทีหลัก
 4. อาคารอำนวยการ
 5. จุดอํานวยการฝ่ายกายภาพ
 6. พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  เกษตรสมัยใหม่
 7. ร้านค้าศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์
 8. พื้นท่ีจัดกิจกรรมนักศึกษา และศิษย์เก่า
 9. ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
 10. นิทรรศการและจัดแสดงสินค้าขององค์กรสนับสนุนการจัดงาน
นวัตกรรมระบบการผลิต
พืชผักปลอดภัย
 1. พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการคณะ AIC
  และองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
 2. พื้นที่สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร
 3. นิทรรศการระบบทรัพยากรเกษตร พืชผักปลอดภัย
 4. นิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
  มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 5. นิทรรศการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 6. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
 7. กาดมเหสัก (กาดโก้งโค้ง)
 8. ร้านจําหน่ายสินค้า
 9. จุดรับประทานอาหาร
 10. เวทีเล็ก
เเสดงสินค้า นิทรรศการท่องเที่ยว เชิงเกษตร
 1. บูธนิทรรศการและจัดแสดงสินค้าขององค์กรสนับสนุนการจัดทําเเปลงสาธิต
 2. แปลงสาธิตพืชปลอดสารพิษ สะพานไม้ไผ่ เเละจัดเเสดงบอลลูน
 3. แปลงสาธิตและการจัดแสดงพืชและไม้ดอกท่ัวไป
 4. พื้นที่จัดแสดงพืชไร่ (คินัว, ข้าวโพด, ข้าวเหนียว)
 5. ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ํา
ประกวด พืชเเสดงสินค้า
Tree and Garden
 1. ร้าน Fernpresso At Lake
 2. ร้านค้าต้นไม้เเละพ้ืนที่จัดกิจกรรม
 3. พื้นท่ีจัดเเสดงพืชเเละประกวดพืช
ประกวดสัตว์ เเสดงสินค้า นิทรรศการสัตว์ศาสตร์เเละสัตว์น้ํา
 1. พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสัตวศาสตร์และสัตว์นํ้า
 2. ร้านจําหน่ายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
 3. พ้ืนที่แสดงการอนุรักษ์ดินและนํ้า
เสวนาวิชาการ
 1. กิจกรรมเสวนาวิชาการ