04-11-2022

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดแถลงข่าว Kick off การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดแถลงข่าว Kick off การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวแนะนำรูปแบบและการเตรียมงาน งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน: Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวสนับสนุนการจัดงาน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ ของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานภายใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นการเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


#งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10
#NorthernAgriCMUExpo2022
#SmartAgriforWellBeing
#เกษตรมช #AgriCMU #AggieCMU
#เชียงใหม่