เรื่อง/ภาพ: นายฐานิต ศาลติกุลนุการ นักวิทยาศาสตร์เกษตร (ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์, Agri-Business Model) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Editor & Artwork: นางสาวปนัดดา ไชยศักดิ์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเกษตรถือเป็นรากเหง้าของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรืออุตสาหกรรมต่างๆ และเกษตรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหาร” วิชาความรู้หรือศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษา และนอกสถาบันการศึกษานั้น มีอยู่หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งส่วนใหญ่เยาวชนและผู้คนทั่วไปเลือกที่จะเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ...