คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10 วันที่ 1–12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. หลักสูตรการอบรมระยะสั้นมีจำนวน 21 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตแตงโมเมลอนในโรงเรือน การเลี้ยงแมลงทหารเสือ สวนผักในบ้านสไตล์คนเมือง การแปรรูปแมลงทหารเสือ สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค (Biofloc) การดูแลต้นไม้ให้ออกดอก (ไม้ดอกไม้ประดับ) การเลี้ยงจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจ...