บ้านทุกหลังล้วนมีเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคในทุก ๆ วัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขยะ แต่รู้หรือไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมาทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือนได้ง่ายๆ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยที่สามารถทำให้ต้นไม้ ผัก ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับเจริญเติบโตได้โดยไร้สารเคมี ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วย นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าว่า การทำปุ๋ยหมักของคณะเกษตรศาสตร์ มช. เริ่มจากการวิจัย โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำพวกชีวมวลมาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืชให้กลายเป็นปุ๋ยหมักที่ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี และมีการนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ชุมชนและเกษตรกร รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ขยะสดอินทรีย์เหลือใช้จากครัวเรือนสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพได้ โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายเศษพืชให้ได้ธาตุอาหาร...